• Tel: 010 4712313
  • Hof van Spaland 31
  • 3121 CA Schiedam

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Verantwoording: alle op deze site weergegeven informatie is afkomstig uit de vrije nieuwsgaring, diverse boeken en van internet. Waar mogelijk en zinvol wordt een bronvermelding weergegeven.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan boekhandel Post Scriptum niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Boekhandel Post Scriptum aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van boekhandel Post Scriptum sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door boekhandel Post Scriptum gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Boekhandel Post Scriptum aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Post Scriptum.

Post Scriptum behoudt zich het recht voor om de, al dan niet door derden aangeboden, informatie te wijzigingen of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden, of de algemene voorwaarden van Post Scriptum .

Indien u opmerkingen heeft over inhoud of werking van deze site stellen we het op prijs dat u de beheerder internet hierover bericht, te bereiken op info@postscriptum .nl